Regulamin szkoleń i konferencji

ZASADY OGÓLNE

 1. Szkolenia, warsztaty i konferencje są organizowane przez niezależną firmę Dieta Pozytywnie Aneta Żebrowska, ul. Płochy 4/42, 40-755 Katowice w ramach Projektu Ekspert Edu.
 2. Szkolenia, warsztaty i konferencje odbywają się w różnych miastach na terenie kraju zgodnie z harmonogramem zamieszczonych na stronie internetowej. Szkolenia, Warsztaty i Konferencje przeprowadzane są w placówkach wynajętych, spełniających wymogi do przeprowadzania zajęć dydaktycznych. Nazwa miasta w którym odbywa się szkolenie jest podana wraz z opisem szkolenia w harmonogramie szkoleń. Dokładne miejsce szkolenia i jego adres podawane są nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu, Warsztatach lub Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. W ramach Szkoleń, Warsztatów lub Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz możliwa jest wystawa firm branżowych.

TRYB SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KONFERENCJI

 1. Szkolenia, Warsztaty i Konferencje odbywają się w formie stacjonarnej, w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą. Osoba prowadząca jest absolwentem studiów wyższych.
 2. W trakcie Szkoleń, Warsztatów i Konferencji wykorzystywane są prezentacje multimedialne, interaktywne zajęcia, praca indywidualna, w grupach, dyskusja itp. w zależności od danej tematyki i specyfiki spotkania.

TRYB NABORU

 1. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona, decyduje o tym kolejność zgłoszeń. Liczba uczestników jest zależna od tematyki i miejsca Szkolenia, Warsztatów bądź Konferencji.
 2. Informację o szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej firmy www.ekspertedu.pl, stronie fanpage na Facebook’ u.
 3. Podmiot wysyła informacje dotyczące Szkoleń/Warsztatów/Konferencji na adresy e- mail klientów z bazy własnej lub na prośby indywidualne i instytucji oraz korzystając z zewnętrznych narzędzi marketingowych.
 4. W ramach akcji marketingowych firma promuję także swoją działalność w środowisku branżowym za pomocą ulotek, plakatów, banerów itp.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są drogą e-mail lub telefonicznie, wpłaty natomiast są przyjmowane wyłącznie drogą przelewu bankowego.
 6. Organizator czyli firma „Dieta Pozytywnie Aneta Żebrowska” zastrzega sobie prawo do tworzenia listy rezerwowej dla Uczestników chętnych do udziału w szkoleniu.
 7. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu/Warsztatach/Konferencji są:
  • Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu, Warsztatach lub Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkolenia, Warsztatów lub Konferencji lub zgłoszenie telefoniczne
  • Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
  • Opłatę za udział w Szkoleniu, Warsztatach lub Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu pod adresem www.ekspertedu.pl.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnictwo w Szkoleniu, Warsztatach lub Konferencji przysługuje jedynie osobom, które dokonały opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie.
 3. Każdy Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, które są zastrzeżone prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania oraz upubliczniania.
 4. Osoba uczestnicząca w Szkoleniu, Warsztatach lub Konferencji zobowiązuje się do punktualnego przybycia w wyznaczonym miejscu szkolenia/konferencji.
 5. Osoba uczestnicząca w Szkoleniu/Warsztatach/Konferencji zobowiązuje się do zachowania zasad kultury osobistej. Zabrania się niszczenia mienia innych osób bądź wyposażenia sali szkoleniowej. W powyższym wypadku wszystkie szkody pokrywa uczestnik.
 6. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za swoje prywatne przedmioty. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone rzeczy uczestnika Szkolenia/Warsztatów/Konferencji.
 7. Zabrania się użycia podczas Szkolenia/Warsztatów/Konferencji urządzeń elektronicznych, laptopów, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych, ze względu na ochronę praw autorskich organizatora.

WYKŁADOWCA

 1. Zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań podczas realizacji tematu zajęć, opierając się na najnowszych publikacjach naukowych z danego tematu i wyczerpująco przedstawić uczestnikom badany problem.

CERTYFIKATY

 1. Jeśli uczestnik dokona opłaty rekrutacyjnej, a nie stawi się na wyznaczonym miejscu Szkolenia, Warsztatów bądź Konferencji certyfikat nie jest mu przyznawany, a opłata nie podlega zwrotowi.
 2. Organizator dopuszcza wystawienie certyfikatu na podstawie testu weryfikującego zdobytą wiedzę lub tylko na podstawie obecności- jest to uzależnione od rodzaju Szkolenia/Warsztatów/Konferencji i określone w opisie danego wydarzenia.
 3. Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w organizowanych przez firmę „Dieta Pozytywnie Aneta Żebrowska” w ramach Projektu Ekspert Edu szkoleniach / warsztatach / konferencjach wystawiane są imienne.

OPŁATY

 1. Opłaty dokonywane są przez uczestników za pomocą przelewu internetowego lub pocztowego w wyznaczonym terminie. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju Szkolenia/Konferencji. Dane do przelewu są podane na stronie internetowej firmy. W wypadku Szkoleń dla firm- grupowych (minimum 10 osób) jest możliwa negocjacja cen oraz ustalenie indywidualnego terminu Szkoleń oraz miasta w którym odbędzie się Szkolenie.
 2. Opłata obejmuję wykonanie usługi, poszerzenie wiedzy z zakresu dietetyki i medycyny żywienia oraz:
 • wynajem sali szkoleniowej
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych
 • wynagrodzenie osoby przeprowadzającej Szkolenie
 • amortyzację urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zajęć
 • w przypadku części spotkań: koszty przerwy kawowej i lunchu, informacja o dostępności wymienionych jest każdorazowo podawana w opisie Szkolenia/Konferencji / Warsztatów
 1. Dokonanie opłaty przez uczestnika jest równoznaczne z zawarciem umowy z firmą „Dieta Pozytywnie Aneta Żebrowska”.
 2. Po dokonaniu opłaty firma wysyła drogą e-mail potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z zawarciem umowy z firmą „Dieta Pozytywnie Aneta Żebrowska”, nie istnieje w żadnym wypadku możliwość zwrotu kosztów poniesionych przez uczestnika za Szkolenie/Konferencję/Warsztaty, na których był obecny i otrzymał materiały i certyfikat.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA/KONFERENCJI

 1. Ze strony firmy „Dieta Pozytywnie Aneta Żebrowska” istnieje możliwość rezygnacji lub zmiany terminu szkolenia w sytuacjach wyjątkowych z wcześniejszym powiadomieniem uczestników
  lub w sytuacji kiedy nie zostanie zebrana odpowiednia liczba chętnych do uczestnictwa.
 2. Uczestnik może zrezygnować z szkolenia/konferencji/warsztatów bez ponoszenia żadnych kosztów w wypadku gdy rezygnacji dokona za pomocą poczty e-mail firmy z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu/konferencji bez ponoszenia żadnych kosztów w wypadku gdy przekaże swój udział innej osobie która dokona opłaty rejestracyjnej.
 4. Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia/konferencji/warsztatów na inny (według harmonogramu) lub tematu kursu bez zwrotu kosztów poniesionych lub za dopłatą, jeśli wystąpi różnica w cenie, nie później niż 14 dni od daty wyznaczonego kursu.
 5. Tylko rezygnacje otrzymane drogą e- mail będą respektowane. W razie przenoszenia praw uczestnika na inną osobę należy poinformować o tym organizatora drogą mailową.

DANE OSOBOWE

 1. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników będącymi osobami fizycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania umowy o uczestnictwo w Szkoleniu/Warsztatach lub Konferencji, w tym utworzenia listy Uczestników Szkolenia/Warsztatów bądź Konferencji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników, których adres e-mail został wskazany w Formularzu zgłoszeniowym jest Organizator: „Dieta Pozytywnie Aneta Żebrowska” z siedzibą w Katowicach 40-755, ul. Płochy 4/42. Powyższe dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2014 r., poz. 1422).
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich własnych danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Szkoleniu/Warsztatach lub Konferencji.
 4. Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Szkolenia/Warsztataów i Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników.
 5. Podczas Konferencji,  Szkoleń i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących utrwalonego podczas Szkolenia/Warsztatów i Konferencji. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie www.ekspertedu.pl , rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook, youtube, twitter). W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Osoba taka zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia/Warsztatów czy Konferencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie wyjaśnionych w regulaminie prosimy o kontakt z firmą „Dieta Pozytywnie Aneta Żebrowska” za pomocą poczty e-mail: biuro@ekspertedu.pl . W celu kontaktu bezpośredniego prosimy o podanie numeru telefonu w wysłanej wiadomości mailowej.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Szkolenia bądź Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Szkolenia/Warsztatów lub Konferencji. Szkolenie/Warsztaty oraz Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 3. W przypadku, gdy Szkolenie, Konferencja, Warsztaty nie odbędą się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 4. W przypadku, gdy Szkolenie, Warsztaty, Konferencja nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w w/w, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu/Warsztatach/Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizator.
 6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Szkolenia/Warsztatów/Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia/Warsztatów/Konferencji.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Szkoleniem/Warsztatami/Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.ekspertedu.pl.
 11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 5 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.ekspertedu.pl