Ogłoszenie o naborze Partnera do Projektu

Firma szkoleniowa EKSPERT EDU ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu w ramach konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pt. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych”, finansowanego w ramach Działania 11.3 RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki: