Lut 19, 2016

Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie

Categories:

Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie

Współczesne pielęgniarstwo w Polsce i na świecie podlega ciągłym przeobrażeniom. Reformę edukacji w zakresie pielęgniarstwa zapoczątkowano w Polsce w latach 90. Praca poglądowa autorstwa pracowników Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: P. Jarzynkowski, R. Piotrkowska, J. Książek pt. „Systemy kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych” analizuje system kształcenia pielęgniarek w wybranych państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych wskazując punkty wspólne i rozbieżności pomiędzy systemami.

 

Autorzy w podsumowaniu pracy wskazują: Obecny system kształcenia polskich pielęgniarek w znacznym stopniu ukształtowały wspólne przepisy Unii Europejskiej. Wraz ze zmianami w systemie kształcenia pielęgniarek znacznie poprawił się poziom świadczonej przez nie opieki, zwiększyła się fachowość wykonywanych czynności. Rozszerzenie przez ustawodawcę zakresu kompetencji pielęgniarek zmierza w kierunku zwiększenia jej autonomiczności wśród zawodów medycznych, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.”

Pełna wersja publikacji – plik PDF

 

Ogłoszenie o naborze Partnera do Projektu

Categories:

Ogłoszenie o naborze Partnera do Projektu

Firma szkoleniowa EKSPERT EDU ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu w ramach konkursu RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pt. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych”, finansowanego w ramach Działania 11.3 RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki: