Wykaz leków, na które mają prawo wystawić samodzielnie receptę pielęgniarki i położne.

 

W załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20.10.2015 przedstawiono wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być samodzielnie ordynowane oraz na które mają prawo wystawiać recepty pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że wykaz ten został przygotowany w porozumieniu z konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz podlegał zaopiniowaniu przez konsultantów krajowych w wybranych dziedzinach medycyny.

Pełną treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia wraz z wykazem substancji czynnych zawartych w lekach, wykazem środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazem wyrobów medycznych i badań diagnostycznych znajdziesz TUTAJ.

Nowe przepisy mają na celu poszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych poprzez nadanie im nowych uprawnień, a to przyczyni się do umocnienia pozycji zawodowej pielęgniarek i położnych. Celem rozszerzenia uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach tzw. pakietu kolejkowego.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że “wykaz substancji czynnych przypisany został do wyodrębnionych grup leków według podstawowego zastosowania wraz z określeniem postaci i drogi podania, bez podawania ich nazw handlowych, co ma na celu uniknięcie konieczności okresowego nowelizowania przedmiotowego rozporządzenia, w związku z cyklicznymi zmianami obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”.

Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny korzystać z Wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa Urzę­du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku wysta­wienia recepty na lek refundowany – z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wy­kazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.