Sty 4, 2016

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych od 01.2016 – ordynowanie leków i wypisywanie recept po ukończeniu kursu specjalistycznego.

Categories:

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych od 01.2016 – ordynowanie leków i wypisywanie recept po ukończeniu kursu specjalistycznego.

Celem rozszerzenia uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach tzw. pakietu kolejkowego. Nowe przepisy mają również na celu poszerzenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych poprzez nadanie im nowych uprawnień, a to przyczyni się do umocnienia pozycji zawodowej pielęgniarek i położnych.

Szczegółowe regulacje związane z nowymi uprawnieniami zawodowymi zostały zawarte w aktach wykonawczych do ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.). Są to:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz.U., poz. 1739),

– Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U., poz. 1971).